Elværkets generalforsamling

03/09/2020 kl.: 19

Hermed indkalder Elværket til generalforsamling – desværre betydeligt forsinket pga. corona.

Dagsorden er i hht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen jfr. § 6.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (vælges for to år af gangen)
 9. Eventuelt
  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – herunder eventuelt forslag om vedtægtsændringer – skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen

 

 

 

Elværket Åbyhøj  .  Thorsvej 4  .  8230 Åbyhøj  .  6079 8230  .  mail@el8230.dk