Vedtægter

Vedtægter

Download som PDF

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Elværket Åbyhøj. Foreningen er en ikke-erhvervsdrivende forening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj

§2 Formål

Foreningens formål er, i samarbejde med bygningens ejer, at drage omsorg for den daglige drift af Elværket med henblik på: ” At huset udvikler, tilbyder og gennemfører arrangementer med indhold, der retter sig mod byens borgere”.

Konkretiseret som følger:

 • at være samlings- og aktivitetssted for byens seniorer samt af byens borgere, der har behov for et mødested
 • at arrangere kulturelle aktiviteter med forskellige kunstnere og kunstarter
 • at være mødested for lokale foreninger: kulturelle – /sports- /spejder- og hobbybetonede foreninger
 • at være huset, hvor ældre fra plejeboligerne og andre af byens borgere kan afholde arrangementer, herunder private arrangementer.

§3 Forpagtningsaftale

Foreningen Elværket Åbyhøj har indgået en Forpagtningsaftale med Aarhus Kommune, der står som ejer af Elværket.

Såfremt Forpagtningsaftalen, angående ejendom matr.nr 14 A Åbyhøj, beliggende Thorsvej 2 A, 8230 Åbyhøj, ophæves, tilfalder det tilbagebetalte beløb fra Bortforpagteren (Aarhus Kommune), Aaby Sogns Støtteforening.

§4 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver forening eller enkeltperson, som vil arbejde for foreningens formål. Hvert medlem har en stemme, uanset om der er tale om en enkeltperson eller der er tale om en forening.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer, eller til foreningens formand, med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves helårligt forud for hvert regnskabsår.

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst to uges varsel pr. brev og/eller pr. mail direkte til det enkelte medlem.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt (hver person kan medbringe 2 fuldmagter).

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen jfr. § 6.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling – herunder eventuelt forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen, og udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages dog altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom over for formanden med forslag til dagsorden. 2 medlemmer af bestyrelsen kan ligeledes begære indkaldt til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er en uge.

§7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på 11 medlemmer, der består af formand, næstformand, sekretær og kasserer samt 7 bestyrelsesmedlemmer. Ovennævnte 11 bestyrelsesmedlemmer vælges således:

1 medlem udpeges af Åbyhøj Fællesråd,

1 medlem udpeges af Aabyhøj Grundejerforening,

1 medlem udpeges af Åby Biblioteks Venner,

De resterende 8 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling.

På lige år vælges 3 medlemmer, og på ulige år de 5 øvrige medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Ved første valg til bestyrelsen, beslutter bestyrelsen hvilke medlemmer der er valgt for 2 år og hvilke der kun er valgt for 1 år.

Der kan vælges suppleanter i et antal på op til 5. Suppleanterne samt revisorsuppleanter er på valg hvert år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt pr. brev og/eller elektronisk med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Ved afstemninger i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt i tilfælde af, at lige mange stemmer for og imod et givet afstemningsobjekt.

§8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der i samarbejde med formanden tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer. De vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved hvert års generalforsamling vælges 1 revisorsuppleant.

§9 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Såfremt der kun er simpelt flertal for vedtægtsændringerne uden at opfylde kravet om 2/3 flertal kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling med simpelt flertal.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de er på dagsordenen.

§11 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal ved en generalforsamling. Såfremt dette flertal ikke er til stede indkaldes til en følgende generalforsamling, hvor opløsningen kan foretages med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Disse vedtægter er vedtaget på en ordinær generalforsamling, den 13. marts 2018. og afløser vedtægterne af 2. november 2017.

Seneste indlæg
Få nyhedsmails fra Elværket